Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Дейности

Енергийната бедност е сериозен проблем, разрастващ се всяка година. В повечето страни в ЕС вече съществуват установени механизми за промотирането на енергийната ефективност, но тези механизми обхващат тези, които имат възможност да инвестират. От друга страна в повечето страни членки на ЕС съществуват целеви програми и механизми, насочени към уязвими домакинства, но в повечето случаи те се характеризират с твърде сложен процес на кандидатстване.

Програмите, целящи общото повишаване на осведомеността и финансовите помощи, не отговарят на нуждите на енергийно бедните домакинства. Следователно е необходимо коригирането на тези механизми чрез преосмисляне на комуникацията и чрез консултиране и подкрепа за домакинствата изправени през този проблем.

Имайки в предвид тези фактори, проект REACH  ще предостави редица дейности, чиито действия ще помогнат за справянето с тези механизми и ще намери нови решения на проблемите на енергийно бедните домакинства.

Проект REACH ще се фокусира върху:

  • Осигуряването на общ преглед на ситуацията в областта на енергийната бедност на национално и на регионално ниво в участващите пилотни региони.  За целта партньорите по проекта първо се запознават с предизвикателствата и решенията по отношение на енергийната бедност в други страни в ЕС, с цел добиването на експертиза в областта на енергийната бедност.
  • Трансфериране на знания и умения от енергийни специалисти към учители, доброволци и енергийни съветници, които ще изпълняват енергийно консултиране сред енергийно бедни домакинства.
  • Действия по въвличане на домакинства с цел подпомагане за намаляване на тяхната енергийна и водна консумация. Това ще се получи чрез безплатно индивидуално енергийно консултиране на всяко участващо домакинство и чрез предоставяне на енергийни съвети и методическа помощ.
  • Повдигането на въпроса за енергийна бедност сред политиците, като въпрос, който се нуждае от структурни решения.
  • Осигуряването на препоръки на национално и европейско ниво, както и реализирането на  комбинация от дейности за поставяне на енергийната бедност в дневният ред на националната и европейската политика.