Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Участващи страни

България: Пловдивски регион

Последните събития в България показват, че голяма част от населението среща затруднения при плащането на енергийната си сметка. Статистика показва, че проблемът с енергийната бедност в България е тежък: ако се използва дефиницията в Обединеното Кралство, то повече от 75 % от българските домакинства могат да се считат за енергийно бедни. Всяка година в Пловдив и в региона се отпускат над 9000 социални помощи за отопление. Повече от 20 % не успяват да получат помощи, а редица не успяват да се внедрят в програмата поради различни административни пречки. Съществуват две професионални гимназии в Пловдив, които специализират енергийни системи, електроуреди и други науки, които могат да се възползват от възможностите, които проект REACH предлага. На учениците липсва практическа работа в допълнение към теоретичната учебна програма. Социалните работници също се нуждаят от експертиза и знания относно енергийната бедност, как да я разпознаят и как да действат, когато се сблъскат с такава ситуация.

Хърватска: Сисашко-Мославски регион

Сисашко-Мославски регион обхваща 6 града, 13 общини и  179.087 души. Ключови въпроси за развитието на региона са неравномерното разпределение на населението и неравномерният темп на развитие между различните части на окръга. Нивото на безработица е високо – 27.4%  с непрекъснат растеж. Средният доход през 2011 г. е около 670 евро, като над 10 % се харчат за енергийни сметки. След анализиране на всичките данни, става ясно, че има висок риск от енергийна бедност. Чрез действията в проекта регионът може да се повиши осведомеността и да се промотират ниско бюджетни енергоспестяващи мерки. Град Сисак, като главен град в областта, е национален пионер в инициативи за управление на енергията и е реализирал значителни действия от 2005 г. насам. Гражданите са добре информирани по отношение на енергийната ефективност и на енергийните спестявания и се очаква да се включат успешно в инициативата.

Македония: Скопие регион 

Не съществува официална статистика за енергийната бедност в Македония, така че е трудно да се определи обхватът на проблема. Въпреки това, 20 000 домакинства (4%)  използват държавни субсидии за намаляване на енергийната бедност, което показва, че проблемът не е незначителен.  Потреблението на електроенергия в целевия регион е високо заради неефективните и стари домакински уреди  и недостатъчните знания за ефективното използване на енергията. Целевата група включва домакинства с ниски доходи, които изпитват затруднения при плащането на своите енергийни сметки. Проблемът може да бъде решен чрез разпространение на знания относно ефективната употреба на енергията и правилната употреба на домашните уреди.

Словения: региони Засавие и Помурие

Регионите Засавие и Помурие бяха избрани, защото те са най-слабо развитите региони в Словения, регионите с най- остри социални и икономически проблеми.  Те се характеризират с висока безработица – Помурие – 19,3 % и Засавие –  16,5 %  в сравнение със средните национални нива от 13,6 %, както и с най-ниското средно заплащане в Словения.  Регион Засавие е изправен и пред друг проблем: в исторически план регионът е бил миньорски, но поради намаляването на добивите безработицата се е увеличава.  В региона има технически училище с енергиен профил. Към момента липсват възможности за учениците за практически работа, затова участвайки в проекта чрез енергийно одитиране на домакинства те ще могат да запълнят своята учебна програма. Дейностите също ще подпомогнат организации полагащи грижи за хора в неравностойно положение. В Помурие, местната енергийна агенция ще действа като контакт за региона, като със своя опит и връзки те ще  образуват мрежа от местни участници за намаляване на енергийната бедност. Изпълнявайки проекта в тези региони ще се даде възможност да се подпомогнат домакинствата изложени на най-голям риск от енергийна бедност.