Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Достапни комуникациски алатки за проектот REACH

30.01.2015.

Доколку ви се потребни повеќе информации за проектот кои се во погодна форма која е корисна за комуникација, истите можете да се превземат: