Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Колку е длабока енергетската сиромаштија во Бугарија, Хрватска, Македонија и Словенија?

30.01.2015.

Достапноста на податоците од областа на енергетската сиромаштија претставува предизвик за сите земји кои што се опфатени со проектот REACH. Анализата на состојбата или е недостапна или пак е застарена. Од оваа причина партнерите од проектот REACH ја започнаа својата работа со собирањето на податоци за Бугарија, Хрватска, Македонија и Словенија. Детално беа разгледани информациите за генералната сиромаштија, невработеноста, потешкотиите за плаќање на месечните сметки, состојбите на градежниот фонд и слично. Со цел да се обезбеди увид во доменот и длабочината на проблемот со енергетската сиромаштија тие ги анализираа собраните податоци. Со анализата тие се обидоа да направат основа за формирање на работна дефиниција за енергетската сиромаштија за земјите кои што се опфатени со проектот.

Резултатите од спроведената анализа може да се видат тука: