Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Подготовка на наративни и финансиски извештаи за активностите на проектот

30.08.2015.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Во месец август активностите на проектот REACH беа насочени кон подготовка на административниот извештај за досегашниот тек на проектот со крајна цел комплетно следење на сите планирани цели и резултати. Во таа насока, од страна на МАЦЕФ беше подготвен наративен извештај за досега постигнатото, како и финансиски извештај за досега користените средства за нормално функционирање на проектот. Освен ова, активностите на проектот ги опфатија и планирањето за набавка на енергетско ефикасните уреди коишто ќе бидат поделени на енергетски сиромашните домаќинства.