Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Избор на институција и подготовка на договор за експертски услуги во организација на посети на енергетски сиромашните домаќинства

29.12.2015.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Во месец декември за реализација на работните активности се премина на изработка на тендерска документација за избор на институција и подготовката на договор за експертски услуги во делот на организација на посети на енергетски сиромашните домаќинства. Беа одржани и неколку состаноци со релевантните институции кои работат во секторот на социјална работа со енергетски сиромашни домаќинства со цел да се изнајде модел за спроведување на најголемиот дел на посетите кај овие домаќинства. Се одржаа и редовни интернет состаноци меѓу партнерите во проектот со цел подготовката на промотивната конференција за проектот РЕАЦХ  во Брисел, но и за останатите тековни случувања.