Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Избор на институција и подготовка на договор за експертски услуги во организација на посети на енергетски сиромашните домаќинства

29.12.2015.

Во месец декември за реализација на работните активности се премина на изработка на тендерска документација за избор на институција и подготовката на договор за експертски услуги во делот на организација на посети на енергетски сиромашните домаќинства. Беа одржани и неколку состаноци со релевантните институции кои работат во секторот на социјална работа со енергетски сиромашни домаќинства со цел да се изнајде модел за спроведување на најголемиот дел на посетите кај овие домаќинства. Се одржаа и редовни интернет состаноци меѓу партнерите во проектот со цел подготовката на промотивната конференција за проектот РЕАЦХ  во Брисел, но и за останатите тековни случувања.