Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Следни активности на проектот REACH

28.09.2016.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Во рамки на проектот следниот период ќе бидат реализирани следните проектни активности: 1.посети на останатите 150 домаќинства за да се постигне предвидената бројка од 400 домаќинства по регион и 2.изработка на вториот промотивен видео клип за проектот РЕАЦХ во Македонија.