Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Целни групи

Енергетски сиромашните домаќинства: енергетската сиромаштија ги погодува најмногу домаќинствата со ниски приходи – пензионери, со невработени или слабо платени членови на домаќинството, како и они кои се зависни од социјалната помош и бенефиции. Нивната незавидна економска неповолност често се совпаѓа и со лошата енергетска ефикасност на нивните домови.

Локални организации и индивидуи кои што може да помогнат во решавањето на енергетската сиромаштија: Оваа целна група е разновидна. Таа е составена од организациите за социјалната заштита / услуги за поддршка, локалните власти, социјалните советници, училиштата, локалните енергетски услуги, и други.

Донесувачи на одлуки на локално, национално и ЕУ ниво: Носители на одлуки се политичарите и членовите на јавната власт кои се способни да влијаат на политичките одлуки и мерки (градоначалници, членови на парламентот или локални / национални власти кои работат на конкретни прашања). Акцијата го продлабочува нивното разбирање на проблемот со енергетската сиромаштија и ги подготвува со голем број на можни решенија за решавање на проблемот.