Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија
Колку е длабока енергетската сиромаштија во Бугарија, Хрватска, Македонија и Словенија?

Достапноста на податоците од областа на енергетската сиромаштија претставува предизвик за сите земји кои што се опфатени со проектот REACH. Анализата на состојбата или е недостапна или пак е застарена. Од оваа причина партнерите од проектот REACH ја започнаа својата работа со собирањето на податоци за Бугарија, Хрватска, Македонија и Словенија. Детално беа разгледани информациите […]

30.01.2015.

Достапни комуникациски алатки за проектот REACH

Доколку ви се потребни повеќе информации за проектот кои се во погодна форма која е корисна за комуникација, истите можете да се превземат: претставување на проектот на англиски, македонски, хрватски, словенечки и бугарски јазик; брошура со информации за проектот на англиски, бугарски, хрватски, македонски и словенечки јазик; локални комуникациски алатки кои се наменети за: областа […]

30.01.2015.

ПОЧНАВМЕ ДА ДЕЛУВАМЕ!

Настанот во Љубљана, наречен „Енергетска сиромаштија во Европа: состојба и решенија“, го одбележа стартот на проектот REACH. Овој настан, организиран во рамките на REACH проектот, одржан на 24 април 2014 година, имаше за цел размена на информации, знаења и искуство од областа на енергетската сиромаштија на ниво на ЕУ, но со фокус на некои од […]

30.01.2015.

Споделување на знаењата и достигнувањата на ЕУ во поглед на енергетската сиромаштија

Се претпоставува дека помеѓу 50 и 125 милиони граѓани на ЕУ (околу 10-25%) се енергетски сиромашни. Ситуацијата е уште потешка во Источна Европа: 30% или дури и повеќе домаќинства се борат со енергетската сиромаштија. ЕУ работи за решавање на проблемот со енергетската сиромаштија, но некои важни елементи се уште се непознати, како што е на […]

30.01.2015.

Eнергетската сиромаштија во пилот регионите

Утврдување на вистинските домаќинства, начините и каналите за пристапување до нив и ангажирање на вистинските актери е важен предизвик. Локалните состојби се разликуваат и тоа е причината зошто на секоја од целните области и треба соодветно истражување. REACH партнерите се здружија со локалните актери за да дознаат што функционира најдобро за секој од пилот регионите. […]

30.01.2015.

Oбука на партнерите за реализација на енергетското советување по домаќинствата

Со цел да се споделат знаењата и вештините за енергетското советување меѓу партнерите на REACH проектот како и да се изгради нивниот капацитет за спроведување на обуки на национално ниво, беше одржана еднодневна обука во Љубљана на 25 април 2014 година. Оваа обука беше отворена и за повеќе заинтересирани претставници кои главно доаѓаат од земјите […]

23.09.2014.